Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Arkadiusz Miller

Arkadiusz Miller

Radny

Okręg: Nr 6, zdobyte głosy: 52, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/12/2018 Rady Gminy Smołdzino przewodniczący
Komisja ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe stała II/16/2018 Rady Gminy Smołdzino członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-26 16:04:15 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 16:10:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 16:16:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 16:53:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Kluki stanowiących działki: nr 28 o pow. 0,32 ha, nr 41 o pow. 1,72 ha, nr 43 o pow. 0,31 ha, nr 100 o pow. 0,16 ha, nr 196 o pow. 0,78 ha, nr 203 o pow. 0,72 ha, z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg ogólnodostępnych dla ruchu II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 16:56:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 17:00:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 17:39:26 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Smołdzino II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 17:45:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 17:57:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smołdzino II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 18:02:35 Głosowanie nad przyjęciem składu ilościowego stałych Komisji Rady Gminy II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 18:12:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 18:15:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałej Komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 18:21:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 18:23:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 18:27:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-20 Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-20 Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborze Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-20 Głosowanie w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad pkt Wybór Wiceprzewodniczącego I Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-20 Głosowanie w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad pkt Wystąpienie Wójta i zaproszonych gości I Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-20 Głosowanie w sprawie przyjęcia składu Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 16:39:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 16:45:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2018-11-26 17:26:45 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Smołdzino - 1000,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2018-11-26 17:28:24 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Smołdzino - 900,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 17:29:50 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Smołdzino - 900,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2018-11-26 17:31:14 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Smołdzino - 800,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 17:32:44 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla Przewodniczących Komisji - 800,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2018-11-26 17:34:15 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla Przewodniczących Komisji - 700,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2018-11-26 17:35:35 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla pozostałych radnych - 700,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2018-11-26 17:37:17 Głosowanie nad przyjęciem stawki diety dla pozostałych radnych - 600,00 zł II Sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-14 16:05:13 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV sesji Rady Gminy Smołdzino IV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-14 16:06:04 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Smołdzino IV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-14 16:11:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-14 16:15:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019-2024 IV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:04:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad V sesji Rady Gminy Smołdzino V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:08:10 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2019 r. V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:18:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:19:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestniczenie w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:23:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:25:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:26:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smołdzino V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:27:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Smołdzino w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:29:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2019 rok V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:30:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2019 rok V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:31:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino na 2019 rok V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-01-31 16:28:51 Głosowanie nad wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2019 rok V sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-02-20 16:03:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad VI sesji Rady Gminy Smołdzino VI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-02-20 16:04:23 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VI sesji Rady Gminy Smołdzino VI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:06:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad VII sesji Rady Gminy Smołdzino - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestniczenie w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:07:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad VII sesji Rady Gminy Smołdzino - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Smołdzino z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:11:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VII sesji Rady Gminy Smołdzino VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:12:35 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad V sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2019 r. VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:17:48 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2019 r. VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:40:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:41:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019-2024 VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:42:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:43:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Smołdzino VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:44:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2019 r.” VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:45:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/247/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:46:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:47:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:49:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:50:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:51:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:52:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestniczenie w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-03-28 16:54:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Smołdzino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 16:07:35 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Smołdzino VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 16:08:28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 16:44:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Smołdzino VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 16:45:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2018 VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 16:46:27 Głosowqnie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 16:50:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 16:59:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:00:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:02:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019-2024 VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:03:32 Glosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Wierzchocino” VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:04:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie” VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:05:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:06:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Smołdzino oraz trwania sezonu kąpielowego w roku 2019 VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:07:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:08:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Smołdzino VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-05-30 17:10:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino z kontroli za 2018 rok w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smołdzinie VIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-06-13 16:02:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX sesji Rady Gminy Smołdzino IX sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-06-13 16:09:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok. IX sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-06-13 16:55:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Smołdzino IX sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-06-13 17:08:01 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych IX sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-07-31 16:06:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad X sesji Rady Gminy Smołdzino - wprowadzenie pkt 5 Wyrażenie opinii w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku X sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-07-31 16:08:14 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X sesji Rady Gminy Smołdzino X sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-07-31 16:09:48 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2019 r. X sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-07-31 16:13:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok X sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-07-31 16:42:07 Głosowanie nad wyrażeniem opinii w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku X sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-08-29 16:00:28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesji Rady Gminy Smołdzino XI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-08-29 16:02:18 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2019 r. XI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-08-29 16:10:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Smołdzino oraz wyznaczenie nowej aglomeracji Smołdzino XI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:05:03 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XII sesji Rady Gminy Smołdzino XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:16:07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad X sesji Rady Gminy z dnia 31 lipca 2019 r. XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:16:51 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 r. XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:20:53 Głosowanie nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek za I półrocze 2019 roku. XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:22:13 Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:23:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:25:03 Głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:29:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:32:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smołdzino XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:34:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Smołdzino XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:41:01 Głosowanie nad wprowadzeniem poprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Smołdzino XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:41:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Smołdzino XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 16:44:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-09-26 17:30:29 Głosowanie nad akceptacją działań Wójta zmierzających do podpisania umowy z Wojewodą Pomorskim na realizację zadania objętego dofinansowaniem w ramach funduszu dróg samorządowych – remont drogi gminnej przy ul. Bohaterów Warszawy w Smołdzinie XII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:06:53 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Smołdzino XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:07:59 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:17:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:18:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2019-10-30 16:20:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2019-10-30 16:21:14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:22:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:23:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na placach i ulicach na terenie Gminy Smołdzino XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:25:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek opłaty, terminów jej płatności na terenie Gminy Smołdzino XIII sesja Rady Gminy Smołdzino przeciw
2019-10-30 16:26:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:29:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Smołdzino nr 34/3 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00049876/5 w trybie przetargowym XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:31:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 24 położonej w obrębie Smołdzino XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:32:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smołdzino XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:33:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz nadania statutu XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:57:21 Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-10-30 16:55:25 Głosowanie nad ilością członków Komisji Skrutacyjnej XIII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:38:32 Głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad XV sesji Rady Gminy Smołdzino - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:41:53 Głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad XV sesji Rady Gminy Smołdzino - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smołdzino XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:45:31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XV sesji Rady Gminy Smołdzino XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:48:25 Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:49:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:53:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213” XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:54:41 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Smołdzino XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:56:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Smołdzino XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:57:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:58:42 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 16:59:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 17:00:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 17:01:07 Głosowanie nad podjęciem ucheały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2019 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 17:09:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-11-27 17:10:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smołdzino XV sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:03:09 Głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Smołdzino - wycofanie pkt 6 Podsumowanie sezonu letniego 2019 XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:15:39 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Smołdzino XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:16:24 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2019 r. XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:17:03 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2019 r. XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:32:19 Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2020-2023 XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:32:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2020-2023 XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:35:52 Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Smołdzino na 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:36:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:37:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Smołdzino XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:49:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:49:56 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Smołdzino, w roku szkolnym 2019/2020 XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:50:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:51:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:52:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności oraz Planu pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej na 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:52:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:53:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:54:24 Głosowanie nad podjęciem uchwaly w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:55:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:55:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-19 16:56:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Smołdzino XVI sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-30 16:02:28 Głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Smołdzino - wprowadzenie jako pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok XVII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-30 16:03:46 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVII sesji Rady Gminy Smołdzino XVII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-30 16:05:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok XVII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-30 16:06:19 Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019-2024 XVII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-30 16:06:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019-2024 XVII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2019-12-30 16:09:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 XVII sesja Rady Gminy Smołdzino za
2020-02-26 16:06:06 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Smołdzino XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-02-26 16:06:53 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019 r. XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-02-26 16:07:35 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-02-26 16:08:21 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-02-26 16:17:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-02-26 16:18:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych" XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-02-26 16:27:01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Smołdzino XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-02-26 16:30:47 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 XVIII sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) za
2020-05-19 16:04:53 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XX sesji Rady Gminy Smołdzino XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:06:53 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2020 r. XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:07:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2020 r. XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:15:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:17:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2020-2023 XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:22:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 35/42 obręb Smołdzino, z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 10 lat XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:26:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Smołdzino XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:35:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Smołdzino XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:45:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Smołdzino z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:56:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Smołdzino z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 16:59:59 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Smołdzino oraz trwania sezonu kąpielowego w roku 2020 XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za
2020-05-19 17:01:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kąpieliska morskiego położonego na terenie Gminy Smołdzino XX sesja Rady Gminy Smołdzino - sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) za